Saneringsontwerp

Aangewezen bij complexe saneringsprojecten

Fluxmetingen leveren nuttige informatie in nagenoeg elke fase van het bodemsaneringsproces: het zorgt voor een betere risicokarakterisatie; helpt de meest effectieve saneringstechniek te kiezen; volgt de efficiëntie van de sanering nauw op; en biedt een accurate en eenvoudige controle monitoring achteraf.

Met name complexe saneringsdossiers verkrijgen een snelle en directe toegevoegde waarde. Denk daarbij aan sites die vervuild zijn met een mix aan polluenten met een grillig verspreidingspatroon of slecht bereikbare sites waarbij de vervuiling zich onder gebouwen bevindt. Ook voor brownfield projecten bieden fluxmetingen gegarandeerd een meerwaarde. Door het zorgvuldig inzetten van fluxmetingen, behoren besparingen van 20 tot 30% op de totale saneringskost zeker tot de mogelijkheden.

Waarom kiezen voor fluxmetingen?

Vooraleer vervuilde sites een nieuwe bestemming kunnen krijgen, moeten - in samenwerking met de overheid - de nodige bodemstudies en eventuele saneringswerken worden uitgevoerd. 

In de complexe dossiers gaat dit al te vaak gepaard met een lang en frustrerend proces, waarbij de kosten vaak onvoorzien hoog oplopen.

Accuratere karakterisatie

Saneringen zijn bijzonder duur, waardoor het van groot belang is om correct te saneren. Te lang, te veel of te weinig saneren leidt tot een grote verspilling van middelen, waardoor de herontwikkeling van vervuilde gronden veel duurder en mogelijk zelfs financieel onrendabel wordt.

Daarom is het van groot belang om de sanering uit te voeren op basis van accurate gegevens die ook de mobiliteit van de verontreiniging aangeven. Het is immers cruciaal om de verspreidingsrisico’s van grondwatervervuiling helder in kaart te brengen.

Ontwerp van saneringsproject

In situ metingen van polluentfluxen leveren essentiële data die kunnen worden gebruikt om het ontwerp van saneringsmaatregelen te optimaliseren. Hoge fluxzones kunnen worden aangeduid en in situ saneringstechnieken kunnen worden gedimensioneerd op basis van de effectieve en lokale polluentvracht.

Saneringsurgentie en prioritaire bronzones bepalen

Uit de fluxresultaten kunnen verschillen in bronsterktes bepaald worden, waardoor de meest risicovolle bronnen gelokaliseerd worden. Hiermee kan men direct aan de slag in het saneringsplan: ‘Welke verontreiniging saneren en welke niet? Op welke zones moet gaan we ons eerst richten? Welke saneringsinspanningen leveren de grootste vuilvrachtverwijdering op?

Opvolgen van saneringsefficiëntie

Naast het ontwerpen van saneringsmaatregelen, is de opvolging van de efficiëntie van saneringsmaatregelen ook erg nuttig. Dit kan door de afname van vuilvracht en polluentflux op te volgen, typisch stroomafwaarts van de behandelde bron of pluimzone.

Monitoring van Natuurlijke Attenuatie

Polluentfluxen zijn erg nuttig bij het beoordelen van de effectiviteit van het natuurlijke afbraakproces, ook wel de natuurlijke attenuatie genoemd. De natuurlijke afbraak of de vuilvrachtafname van de verontreiniging kan worden berekend aan de hand van de verschillen in totale polluentvracht over twee dwarsdoorsneden van de verontreinigingspluim. Ook het opvolgen van afbraakparameters, nutriënten en fluxen aan dochterproducten levert erg waardevolle informatie op.

Risico-gebaseerd beheer van verontreiniging

Vaak is het niet realistisch en zelfs technisch-economisch niet mogelijk om alle verontreiniging (volledig) te verwijderen. Een risico-gebaseerd beheer houdt rekening met de effectieve risico's voor mens en omgeving. Fluxmetingen vormen een betrouwbare basis voor zulk risicobeheer. De effectieve massa en de snelheid waarmee een verontreiniging een receptor bereikt, evalueert nauwkeurig de risico's voor deze receptor.

Weten hoe iFLUX wordt toegepast in de praktijk?

Ontdek onze referentieprojecten